เพลง Guilty วง Blue

เพลง Guilty วง Blue

Guilty

Artist :Blue

Guilty ฉันผิด
I never want to play the games that people play ฉันไม่เคยต้องการจะเล่นเกมส์ที่คนอื่นเล่นกัน
I never want to hear the things they gotta say ฉันไม่เคยต้องการได้ยินว่าคนเขาจะว่าอย่างไร
I’ve found everything I need ฉันค้นพบสิ่งที่ฉันต้องการแล้ว
I never wanted anymore than I can see ฉันไม่เคยต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งที่ฉันเห็น
I only want you to believe ฉันเพียงต้องการให้เธอเชื่อ
If it’s wrong to tell the truth ถ้าการพูดความจริงเป็นสิ่งผิด
Then what am I supposed to do แล้วฉันควรจะทำอย่างไร
When all I want to do is speak my mind ในเมื่อฉันเพียงต้องการจะเปิดใจ
(speak my mind) – [ALL] (พูดเปิดใจ)
If it’s wrong to do what’s right ถ้าการทำสิ่งที่ถูกเป็นความผิด
I’m prepared to testify ฉันก็ยินดีจะให้การในศาล
If loving you with all my heart’s a crime – [ALL] หากว่าการรักเธอหมดใจเป็นอาชญากรรม
Then I’m guilty ฉันก็ยอมรับว่าผิดจริง
I wanna give you all the things you never had ฉันอยากจะให้สิ่งที่เธอไม่เคยมี
Don’t try to tell me how he treats you isn’t bad อย่าพยายามบอกฉันว่าเขาทำดีกับเธอ
I need you back in my life ฉันต้องการให้เธอกลับมาในชีวิตฉัน
I never wanted just to be the other guy ฉันไม่ต้องการจะเป็นเพียงชายคนอื่น
(be the other guy – [LEE]) (เป็นชายคนอื่น)
I never wanted to live a lie ฉันไม่อยากจะมีชีวิตจอมปลอม
If it’s wrong to tell the truth ถ้าการพูดความจริงเป็นสิ่งผิด
What am I supposed to do แล้วฉันควรจะทำอย่างไร
All I want to do is speak my mind ในเมื่อฉันเพียงต้องการจะเปิดใจ
(speak my mind) – [ALL] (พูดเปิดใจ)
If it’s wrong to do what’s right ถ้าการทำสิ่งที่ถูกเป็นความผิด
I’m prepared to testify ฉันก็ยินดีจะให้การในศาล
If loving you with all my heart’s a crime – [ALL] หากว่าการรักเธอหมดใจเป็นอาชญากรรม
Then I’m guilty ฉันก็ยอมรับว่าผิดจริง
Girl I followed my heart ฉันทำตามที่ใจเรียกร้อง
Followed the truth ตามความจริง
Right from the start it led me to you ตั้งแต่ต้น มันก็พาฉันไปหาเธอ
Please don’t leave me this way อย่าปล่อยฉันไว้อย่างนี้
I’m guilty now all I have to say ฉันผิด ฉันพูดได้เท่านี้
If it’s wrong to tell the truth ถ้าการพูดความจริงเป็นสิ่งผิด
Then what am I supposed to do แล้วฉันควรจะทำอย่างไร
When all I want to do is speak my mind ในเมื่อฉันเพียงต้องการจะเปิดใจ
(speak my mind) – [ALL] (พูดเปิดใจ)
If it’s wrong to do what’s right ถ้าการทำสิ่งที่ถูกเป็นความผิด
I’m prepared to testify ฉันก็ยินดีจะให้การในศาล
If loving you with all my heart’s a crime – [ALL] หากว่าการรักเธอหมดใจเป็นอาชญากรรม
Then I’m guilty ฉันก็ยอมรับว่าผิดจริง
[OUTRO]
What am I supposed to do [Duncan] ฉันควรจะทำอย่างไร
Then I’m guilty [Lee] ฉันผิด
All I wanna do is speak my mind [All] ฉันเพียงต้องการเปิดใจ
Gulity [Lee] ผิด
Then I’m guilty [Lee] ฉันผิด
I’m prepared to testify [Duncan] ฉันพร้อมที่จะให้การ
If it’s wrong to do what’s right ถ้าการทำสิ่งที่ถูกเป็นความผิด
then tell me about this feeling inside [Lee] อธิบายความรู้สึกนี้ให้ฉันฟังสิ
If loving you with all my heart’s a crime [All] หากการรักเธอหมดหัวใจเป็นอาชญากรรม
I’m Guilty [Duncan] ฉันก็ยอมรับว่าฉันผิด

New Words
:
Guilty (adj.) ผิด บาป
To be supposed to ควร
Speak my mind พูดความจริง พูดตามที่ใจอยากพูด
Testify (v.) ให้การ
Crime (n.) อาชญากรรม
With all my heart หมดหัวใจ
Treat (v.) ทำต่อ ปฏิบัติต่อ
Follow (v.) ตาม

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.