คอร์ดเพลง บทเรียนสอนใจ

บทเรียนสอนใจ

Artist: ภูสมิง หน่อสวรรค์

Cm Fm Ab

Intro: Cm Fm Bb7 Ab Fm G7 Cm

  Cm C7 Fm Ab Bb7
ามอยู่ในความเงียบเห งา เหมือน เรา  อยู่เพียงเ ดียวดา
  Eb Cm Fm Ab
หั วใจ พร่ำเพ รียก ถึงใค ร คน หนึ่ง
Bb7 G7 Cm
อดีตฝังตรึ ง  แนบทร วงมิคลาย
Cm C7 Fm Ab Bb7
คิดถึงวันที่เคย สุขสม เหมือน คม มีดกรีดย้ำอ ารม ณ์
  Eb Cm Fm Ab
วลา ผันเป ลี่ยน  ใจ เธอ  เป็นอื่
Bb7 G7 Cm
ให้เรากล้ำกลืน ฝืนใจเศ ร้าตรม
  Ab Bb7 Eb Cm
*ทำ ไม ต้องเป็ น ตัวเรา ที่เศ ร้า
Ab Bb7 Eb G7
ทั้งที่เรา ทุ่มเท ความ ภักดี  
  Ab Bb7 Eb Cm Fm F7 Bb7 G7
รัก ที่ม อบ  กลับต้อง ชอกช้ำฤ ดี ทำเช่น นี้ ผิดห รือไร  
Cm C7 Fm Ab Bb7
ช้ำนี่จดจำเ อาไว้ สอน ใจ  ให้เป็นบ ทเรี ยน
  Eb Cm Fm Ab
รักใ คร  ควร ชั่ง ยั้ง ใจ  ไว้ บ้าง
Bb7 G7 Cm
เพื่อเป็นหนทา ง ยามเราผิ ดหวัง

(ซ้ำ*)

เนื้อเพลง บทเรียนสอนใจ

ยามอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวดาย
หัวใจพร่ำเพรียกถึงใครคนหนึ่ง
อดีตฝังตรึงแนบทรวงมิคลาย

คิดถึงวันที่เคยสุขสม เหมือนคมมีดกรีดย้ำอารมณ์
เวลาผันเปลี่ยน ใจเธอ เป็นอื่น
ให้เรากล้ำกลืนฝืนใจเศร้าตรม

ทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้า ทั้งที่เราทุ่มเทความภักดี
รักที่มอบกลับต้องชอกช้ำฤดี
ทำเช่นนี้ผิดหรือไร

ช้ำนี่จดจำเอาไว้ สอนใจ ให้เป็นบทเรียน
รักใครควรชั่งยั้งใจไว้บ้าง
เพื่อเป็นหนทางยามเราผิดหวัง

(ขอบคุณ .. คุณ Kanya.. สำหรับเนื้อเพลงครับ)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply